Στο «σφυρί» το σπίτι της οικογένειας Φλώρου στη Φιλοθέη

21 Νοεμβρίου 2018 12:26

Σε πλειστηριασμό βγαίνει από την Τράπεζα Πειραιώς το ακίνητο της οικογένειας Φλώρου, που είναι γνωστή από την υπόθεση της Energa.

Το ακίνητο, 225 τ.μ., βρίσκεται στην οδό Γεωργίου Σταύρου στη Φιλοθέη και ανήκει στον Αχιλλέα Φλώρο, στη σύζυγό του Αλίκη Παρασκευή Αντωνίου Φλώρου και στην Καρολίνα – Κωνσταντίνα Φλώρου.

Το συνολικό ποσό που οφείλει η οικογένεια στην Τράπεζα υπερβαίνει τα 2.544.000 ευρώ.

Για να εκκινήσει ο πλειστηριασμός, ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 995 παρ. 1, στην εμπορική αξία, όπως την προσδιόρισε ο πιστοποιημένος εκτιμητής, Κωνσταντίνος Στρίγγλος για λογαριασμό της εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΙΓΓΛΟΣ Μ.Ε.Π.Ε.» (Α.Μ. 9), σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά ή διεθνή αναγνωρισμένα εκτιμητικά πρότυπα, ήτοι: 1) για το υπό στοιχεία (Β-1) διαμέρισμα μετά των αποκλειστικών χρήσεων που ανήκουν σε αυτό, συνολικά, στο ποσό των 995.000.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ: Α) Η υπό στοιχεία Βήτα κεφαλαίο ένα (Β1) οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) του δευτέρου (Β’) υπέρ του ισογείου ορόφου, μετά των αποκλειστικών χρήσεων που ανήκουν σε αυτή και Β) η υπό στοιχεία Ρο κεφαλαίο ένα (Ρ1) οριζόντια ιδιοκτησία (θέση στάθμευσης αυτοκινήτου) του υπογείου, τριώροφης οικοδομής κτισμένης σε οικόπεδο που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης, του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού Αττικής, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα, της Περιφέρειας Αττικής, πρώην Δήμου Αθηναίων, εντός του υπ ́ αριθμόν 26α Οικοδομικό Τετράγωνο και επί της οδού Γεωργίου Σταύρου, επί της οποίας φέρει τον αριθμό 8.

Κατά τον τίτλο κτήσης, το οικόπεδο στο οποίο είναι κτισμένη η οικοδομή αυτή, εμφαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Α, στο από Ιανουαρίου 1998 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Κωνσταντίνου Αναστασιάδη το οποίο προσαρτάται στο 36.973/27-5-1998 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αδριανής Δήμητρας Ζαφειροπούλου Οικονομοπούλου, έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά χίλια δύο (1.002) και συνορεύει: ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ επί πλευράς Β-Γ μήκους μέτρων πενήντα πέντε και 30/000 (55,30) με ιδιοκτησίες αγνώστων, ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ επί πλευράς Γ-Δ μήκους μέτρων δέκα έξι και 45/100 (16,45) με ιδιοκτησίες αγνώστων, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ επί προσώπου Α-Β μήκους μέτρων είκοσι και 50/100 (20,50) με την οδό Γεωργίου Σταύρου, πλάτους μέτρων δώδεκα (12) και ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ επί πλευράς Α-Δ μήκους μέτρων πενήντα τεσσάρων (54) με ιδιοκτησία Ο.Σ.Κ., όπου ήδη υφίσταται εν λειτουργία Γυμνάσιο-Λύκειο.

Α) Η υπό στοιχεία Βήτα κεφαλαίο ένα (Β1) οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) του δευτέρου (Β’) υπέρ του ισογείου ορόφου, η οποία εμφαίνεται με τα ίδια στοιχεία στο από Ιανουαρίου 1998 σχεδιάγραμμα κάτοψης δευτέρου (Β’) ορόφου του πολιτικού μηχανικού Κωνσταντίνου Αναστασιάδη και οι αναλογίες τη αποτυπώνονται στον από Μαΐου 1998 πίνακα αναλογισμού της οικοδομής του ιδίου ως άνω μηχανικού, που προσαρτώνται στην υπ. αριθμόν 36.973/27-5-1998 πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αδριανής Δήμητρας Ζαφειροπούλου Οικονομοπούλου, καταλαμβάνει ολόκληρο τον όροφο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, υποδοχή, τραπεζαρία, κουζίνα, οφφίς, δύο λουτρά και W.C. ξένων, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά διακόσια δέκα πέντε (215), όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά εξακόσια σαράντα πέντε (645), αναλογία όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά ενενήντα πέντε (95), ήτοι συνολικό όγκο μέτρα κυβικά επτακόσια σαράντα (740), ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο τριακόσια πενήντα πέντε χιλιοστά (355/1000) εξ αδιαιρέτου, το οποίο αντιστοιχεί σε μέτρα τετραγωνικά τριακόσια πενήντα πέντε και 70/100 (355,70), συμμετοχή στις δαπάνες κοινοχρήστων τετρακόσια χιλιοστά (400/1000), συμμετοχή στις δαπάνες ανελκυστήρα τετρακόσια ογδόντα χιλιοστά (480/1000) και ψήφους τριακόσιους πενήντα πέντε (355) σε σύνολο χιλίων (1000) και συνορεύει γύρωθεν με τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, με την πρασιά του οικοπέδου και πέρνα αυτής με την οδό Γεωργίου Σταύρου και με ιδιοκτησίες αγνώστων.

Στον εκάστοτε κύριο της οριζόντιας ιδιοκτησίας αυτής ανήκει κατά το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης α) ο υπό στοιχεία Ύψιλον κεφαλαίο τρία (Υ3) χώρος (αποθήκη) του υπογείου, ο οποίος εμφαίνεται υπό τα αυτά στοιχεία Υ3 στην από Νοεμβρίου 2009 κάτοψη υπογείου του πολιτικού μηχανικού Κωνσταντίνου Αναστασιάδη και οι αναλογίες αποτυπώνονται στον από Δεκεμβρίου 2009 πίνακα κατανομής ποσοστών του ιδίου μηχανικού, τα οποία προσαρτώνται στην υπ’ αριθμόν 2.369/2009 πράξη μου τροποποίησης σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας, επιφανείας μέτρων τετραγωνικών οκτώ (8) και β) μετά του εκάστοτε κυρίου της οριζόντιας ιδιοκτησίας (Β1) του δευτέρου ορόφου κοινά, αδιαίρετα και ισομερώς μία κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα), η οποία βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, επιφανείας μέτρων τετραγωνικών πενήντα (50).

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ: Το ως άνω περιγραφέν και αναγκαστικά κατασχεθέν ακίνητο με στοιχεία (Β-1) διαμέρισμα, περιήλθε στους καθ’ Ων η εκτέλεση και δικαιοπάροχους της καθ’ ης η εκτέλεση – τρίτης διακατόχου α) Αχιλλέα ΦΛΩΡΟ του Αριστείδη και της Αικατερίνης και β) Αλίκη – Παρασκευή ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, σύζυγο Αχιλλέα ΦΛΩΡΟΥ αρχικά κατά πλήρη κυριότητα (κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου στον καθένα) δυνάμει της υπ’ αριθμόν 36973/27-05-1998 Πράξης Σύστασης Οριζοντίου Ιδιοκτησίας της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αδριανής – Δήμητρας ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χαλανδρίου, στον τόμο 313 και με αύξοντα αριθμό 130 και στη συνέχεια μεταβίβασαν το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας στην καθ’ ης η εκτέλεση – τρίτη διακάτοχο Καρολίνα – Κωνσταντίνα ΦΛΩΡΟΥ του Αχιλλέα και της Αλίκης – Παρασκευής ως εξής: ο Αχιλλέας ΦΛΩΡΟΣ το ποσοστό του 35% του 1/2 της ψιλής κυριότητας και η Αλίκη – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΦΛΩΡΟΥ το 40% του 1/2 της ψιλής κυριότητας με την υπ’ αριθμόν 2402/18-12-2009 Πράξη δωρεάς εν ζωή της Συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας ΡΗΓΑ, που έχει καταχωρισθεί νόμιμα στα βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Χαλανδρίου με αριθμό και ημερομηνία καταχώρισης 4119/30-06-2010 και στη συνέχεια με την υπ’ αριθμόν 2403/18-12-2009 Πράξη Γονικής Παροχής της ιδίας Συμβολαιογράφου, που έχει καταχωρισθεί νόμιμα στα βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Χαλανδρίου με αριθμό και ημερομηνία καταχώρισης 4121/30-06-2010 μεταβιβάζουν ο Αχιλλέας ΦΛΩΡΟΣ το ποσοστό του 65% του 1/2 της ψιλής κυριότητας και η Αλίκη – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΦΛΩΡΟΥ το 60% του 1/2 της ψιλής κυριότητας, ήτοι α) ο Αχιλλέας ΦΛΩΡΟΣ του Αριστείδη και της Αικατερίνης και β) η Αλίκη – Παρασκευή ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, σύζυγος Αχιλλέα ΦΛΩΡΟΥ έχουν το δικαίωμα της επικαρπίας κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου ο καθένας και γ) η Καρολίνα – Κωνσταντίνα ΦΛΩΡΟΥ του Αχιλλέα και της Αλίκης – Παρασκευής έχει το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας κατά ποσοστό 100%.

Β) Η υπό στοιχεία Ρο κεφαλαίο ένα (Ρ1) οριζόντια ιδιοκτησία (θέση στάθμευσης αυτοκινήτου) του υπογείου, εμφαίνεται υπό τα αυτά στοιχεία Ρ1 στην από Νοεμβρίου 2009 κάτοψη υπογείου του Πολιτικού Μηχανικού Κωνσταντίνου Αναστασιάδη και στον από Δεκεμβρίου 2009 πίνακα κατανομής ποσοστών του ίδιου μηχανικού, τα οποία προσαρτώνται στην υπ’ αριθμόν 2.369/2009 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Άννας Ρήγα, έχει επιφάνεια μέτρων τετραγωνικών δέκα επτά και 30/100 (17,30), όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά πενήντα ένα και 90/100 (51,90), ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο ένα χιλιοστό (1/1000) εξ αδιαιρέτου, ψήφο μία (1) σε σύνολο χιλίων (1000) και συνορεύει γύρωθεν με τον υπό στοιχεία Υ1 αποθηκευτικό χώρο, με την υπό στοιχεία Ρ2 θέση στάθμευσης, με χώρο ελιγμών αυτοκινήτων και με κοινόχρηστο διάδρομο.

Το ακίνητο, εμφαίνεται στα βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Χαλανδρίου, με τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου Κ.Α.Ε.Κ. 051420320007/0/6.

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ: Το ως άνω περιγραφέν και αναγκαστικά κατασχεθέν ακίνητο με στοιχεία (Ρ-1) θέση στάθμευσης, περιήλθε στους καθ’ ων η εκτέλεση και δικαιοπάροχους της καθ’ ης η εκτέλεση – τρίτης διακατόχου α) Αχιλλέα ΦΛΩΡΟ του Αριστείδη και της Αικατερίνης και β) Αλίκη – Παρασκευή ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, σύζυγο Αχιλλέα ΦΛΩΡΟΥ αρχικά κατά πλήρη κυριότητα (κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου στον καθένα) δυνάμει της υπ’ αριθμόν 36973/27-05-1998 Πράξης Σύστασης Οριζοντίου Ιδιοκτησίας της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αδριανής – Δήμητρας ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χαλανδρίου, στον τόμο 313 και με αύξοντα αριθμό 130, σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. 2369/02-12-2009 Πράξης Τροποποίησης Σύστασης Οριζοντίου Ιδιοκτησίας της Συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας ΡΗΓΑ, που έχει καταχωρισθεί νόμιμα στα βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Χαλανδρίου με αριθμό και ημερομηνία καταχώρισης 6036/11-12-2009, με την οποία τροποποιήθηκε η ιστορική ιδιοκτησία με στοιχεία (Υ-1) χώρος υπογείου ορόφου που είχε λάβει Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου Κ.Α.Ε.Κ. 051420320007/0/1 και δημιουργήθηκε το ως άνω περιγραφέν και αναγκαστικά κατασχεθέν ακίνητο με στοιχεία (Ρ-1) θέση στάθμευσης και στη συνέχεια μεταβίβασαν το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας στην καθ’ ης η εκτέλεση – τρίτη διακάτοχο Καρολίνα – Κωνσταντίνα ΦΛΩΡΟΥ του Αχιλλέα και της Αλίκης – Παρασκευής κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου ο καθένας με την υπ’ αριθμόν 2403/18-12-2009 Πράξη Γονικής Παροχής της Συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας ΡΗΓΑ, που έχει καταχωρισθεί νόμιμα στα βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Χαλανδρίου με αριθμό και ημερομηνία καταχώρισης 4121/30-06-2010, ήτοι α) ο Αχιλλέας ΦΛΩΡΟΣ του Αριστείδη και της Αικατερίνης και β) η Αλίκη – Παρασκευή ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, σύζυγο Αχιλλέα ΦΛΩΡΟΥ έχουν το δικαίωμα της επικαρπίας κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου ο καθένας και γ) η Καρολίνα – Κωνσταντίνα ΦΛΩΡΟΥ του Αχιλλέα και της Αλίκης – Παρασκευής έχει το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας κατά ποσοστό 100%.