βραβεία Εμμμυ

Σε εξωτερικό χώρο η απονομή των ΕΜΜΥ